Υπάρχει  το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας με επιστροφή του ποσού του αντιτίμου της συνδρομής συμμετοχής σας εφόσον κατατεθεί γραπτό αίτημα στο email της διοργάνωσης έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ακύρωσης της συμμετοχής και σύμφωνα με την παρ. 2 των Γενικών Όρων των προκηρύξεων των διοργανώσεων, σε περίπτωση αναβολής τους το αντίτιμο δεν επιστρέφεται αλλά η εγγραφή σου θα μεταφερθεί και θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.