1. Η διοργάνωση υποστηρίζει και υποστηρίζεται από ογδόντα τέσσερις (84) φορείς κοινωνικής προσφοράς, οι οποίοι στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν την δυνατότητα να διεξάγουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του τομέα δραστηριοποίησής τους. Παράλληλα, υποστηρίζονται από τη διοργάνωση οικονομικά δεδομένου ότι μέρος της συνδρομής συμμετοχής των δρομέων που απαρτίζουν την δρομική τους ομάδα διατίθεται προς τους κοινωνικούς φορείς υπέρ του σκοπού που επιτελούν.
  2. Η διοργάνωση στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζει αθλητικές και σχολικές υποδομές, καθώς και δράσεις και ενέργειες κοινωνικής ευθύνης των θεσμικών και εθελοντικών φορέων υποστήριξής της.
  3. Στο πλαίσιο του τομέα περιβαλλοντικής ευθύνης διεξάγεται ανακύκλωση όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διοργάνωσης, καθώς επίσης λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος της διοργάνωσης συνολικά.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς Κοινωνικής Ευθύνης πατήστε πάνω στον φορέα που σας ενδιαφέρει:

Φορείς Κοινωνικής Ευθύνης