H συμμετοχή στην κλήρωση ισχύει από την Παρασκευή 28/09/2018έως και το Σάββατο 13/10/2018, στις 12.00.

 1. Στην κλήρωση μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Μεας Τρίτων και της εταιρείας Stihl, οι δικαιοδόχοι του, οι υπάλληλοι αυτών καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεχθούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που θα αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας από την ως άνω κλήρωση.
 2. Η κλήρωση απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν και είναι άνω των 18 ετών.
 3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να γράφουν σε σχόλιο στη σχετική ανάρτηση (post), το ονοματεπώνυμο τους και τη σωστή απάντηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στην ερώτηση, γνωρίζετε ότι ηSTIHL διαθέτει μεγάλη γκάμα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων κήπου που θα είναι ενεργή στις επίσημες σελίδα του Ημιμαραθωνίου και της Stihl στο Facebook.
 4. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να συμμετάσχει με ένα σχόλιο για μία και μόνο φορά, κατοχυρώνοντας έτσι μία και μόνο υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του δώρου.
 5. Οι συμμετέχοντες που θα έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά, θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία της κλήρωσης και θα μπορούν να διεκδικήσουν το δώρο ένα ολοκληρωμένο σετ επαναφορτιζόμενων μηχανημάτωνSTIHL.

  Η απόδοση του ως άνω επάθλου στο σύνολό του, μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα.

 1. Με τη λήξη του διαγωνισμού θα αναδειχθεί τυχαία μέσω κλήρωσης ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει χορτοκοπτικόFSA 45, ψαλίδι μπορντούραςHSA 45, φυσητήρας BGA 45 και ψαλίδι θάμνων HSA 25, συνολικής αξίας 556€! . Επιπρόσθετα, η κλήρωση θα αναδείξει (1) έναν επιλαχών.
 2. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/10/2018, στις 12.00 στο RegistrationCenter (Κέντρο Εγγραφών) του Protergia7ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος (privatemessage, fbinbox) στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Εκτός του νικητή θα κληρωθεί και 1 επιλαχών – αναπληρωματικός νικητής για το δώρο, οι οποίος θα υπεισέλθουν στη θέση του/της νικητή/τριας κατά τη σειρά που κληρώθηκαν, σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπό του ή σε περίπτωση που δεν θα καταστεί εφικτή η επικοινωνία και η ενημέρωσή του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κλήρωση. Το ονόματα του νικητή, όπως και των επιλαχόντων- αναπληρωματικών, θα ανακοινωθούν αυθημερόν στην σελίδα στο Facebook

https://www.facebook.com/ThessalonikiNightHalfmarathon/

 1. Το δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η αποδοχή του από τον νικητή θα πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα 22/10/2018, χρονικό σημείο με το πέρας του οποίου, εάν δεν εμφανιστεί ο τυχερός πρώτος νικητής, το δώρο θα παραδοθεί κατά προτεραιότητα στον 1ο επιλαχόντα.
 2. Ο Μέας Τρίτων διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους ή βίντεο κατά τη παράδοση των δώρων, στα socialmedia& στην επίσημη ιστοσελίδα http://thesshalfmarathon.gr/site/index.php/el/
 3. Ο Μέας Τρίτων διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει μονομερώς την κλήρωση, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση διακοπής της ενέργειας, η υποχρέωση του Μέας Τρίτων περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και ουδείς ενδιαφερόμενος θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ αυτής της αιτίας.
 4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια της ενέργειας στις σελίδες στο Facebookhttp://thesshalfmarathon.gr/site/index.php/el/https://www.facebook.com/ThessalonikiNightHalfmarathon/

12.Η συμμετοχή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος σε πιθανή καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τον Μέας Τρίτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.